Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
  3. Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 609.993.370.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.440.239 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.512.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 5.511.000 CP           Cá nhân: 1.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!