Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel) sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
  3. Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.982.876 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 02 NĐT        Cá nhân trong nước: 01 NĐT
          Tổ chức nước ngoài: 10 NĐT       Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.485.000 cổ phần

Trong đó:
     Tổ chức trong nước: 1.325.000 CP   Cá nhân trong nước: 20.000 CP
     Tổ chức nước ngoài: 6.140.000 CP  Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 11/11/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!