EnglishVietnamese

CBTT về việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

Công ty CP Chứng khoán Asean Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.
Chi tiết như file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!