SeABank: CBTT về việc UBCKNN đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư,

UBCKNN đã có Công văn số 8409/UBCK-QLCB ngày 28/12/2018 xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Chi tiết văn bản theo tài liệu đính kèm .

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!