HOSE: Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương

Căn cứ theo Quyết định số 467/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  3 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 3 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:  3.267.041 CP

Cá nhân trong nước: 3.267.041 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!