HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Căn cứ theo Quyết định ngày 19/03/2021 của Ông Phan Tuấn Nghĩa và Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land về việc ban hành Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ông Phan Tuấn Nghĩa sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ông Phan Tuấn Nghĩa sở hữu tại của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  177 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  174 NĐT
Cá nhân nước ngoài:      0 NĐT
Tổ chức trong nước:      3 NĐT
Tổ chức nước ngoài:      0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:  24.884.500 cổ phần

Cá nhân trong nước: 23.784.300 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                 0 cổ phần
Tổ chức trong nước:   1.100.200 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!