HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn

Căn cứ theo Quyết định số 491/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  06 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   06 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    2.683.589 CP

Cá nhân trong nước:     2.683.589 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!