HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa

Căn cứ theo Quyết định số 367/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  05 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   05 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    4.422.000 CP

Cá nhân trong nước:     4.422.000 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!