EnglishVietnamese

HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ theo Quyết định số 365/QĐ-DVN ngày 18/05/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  01 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    1 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phiếu đăng ký:    2.000.000 cổ phiếu

Cá nhân trong nước:      2.000.000 cổ phiếu
Cá nhân nước ngoài:                    0 cổ phiếu
Tổ chức trong nước:                    0 cổ phiếu
Tổ chức nước ngoài:                    0 cổ phiếu

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!