HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2

Căn cứ theo Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2 như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  14 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:    08NĐT
Cá nhân nước ngoài:    05 NĐT
Tổ chức trong nước:      0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    01 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:       262.500 cổ phần

Cá nhân trong nước:       52.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:       10.500 cổ phần
Tổ chức trong nước:                0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:     200.000 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!