HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

Căn cứ theo Quyết định số 381/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  40 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  37 NĐT
Cá nhân nước ngoài:  03 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    310.200 CP

Cá nhân trong nước:   306.200 CP
Cá nhân nước ngoài:       4.000 CP
Tổ chức trong nước:              0 CP
Tổ chức nước ngoài:              0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!