HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Lúc 16h00 ngày 27/09/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 343/QĐ-SGDHCM  ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!