HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh được tổ chức vào ngày 15/11/2019 như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!