HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào ngày 05/12/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!