HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương được tổ chức vào ngày 06/10/2020 như sau:

Chia sẻ

ASEAN Securities cung cấp