HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2 được tổ chức vào ngày 08/02/2021 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!