HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty IDICO – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty IDICO – CTCP như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!