HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân được tổ chức vào ngày 16/10/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!