HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu được tổ chức vào ngày 20/12/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!