HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!