EnglishVietnamese

HOSE: Thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Căn cứ Nghị quyết số 180501/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!