EnglishVietnamese

HOSE: Thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Căn cứ theo Quyết định số 425/QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long và Công văn số 1329/ĐTKDV-CNPN ngày 12/07/2022 của SCIC về xác nhận kết quả nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá của SCIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 01 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   0 NĐT
Tổ chức trong nước: 01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    3.875.540 cổ phần 

Cá nhân trong nước: 1.937.770 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                 0 cổ phần
Tổ chức trong nước:   1.937.770 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!