HOSE: Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Căn cứ theo Nghị quyết số 010401/2021/NĐ-HĐQT ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh về việc ban hành Quy chế đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!