HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường tại Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường tại Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!