Không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 08/02/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 01/02/2023) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 873/QĐ-SGDHN ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 08/02/2023.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!