Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 11/11/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 04/11/2022) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 11/11/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!