SeABank: Bản cáo bạch niêm yết HOSE và các phụ lục đính kèm

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank trân trọng công bố Bản cáo bạch niêm yết HOSE và các phụ lục đính kèm.

STT

Tên tài liệu

Nội dung

1

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch niêm yết HOSE 2020

2

Phụ lục 1.1

Giấy phép hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần

3

Phụ lục 1.2

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên Ngân hàng

4

Phụ lục 1.3

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi vốn điều lệ

5

Phụ lục 2

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

6

Phụ lục 3

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết chứng khoán

7

Phụ lục 4

Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc niêm yết chứng khoán

8

Phụ lục 5

Điều lệ SeABank

9

Phụ lục 6.1

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (riêng lẻ)

10

Phụ lục 6.2

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (hợp nhất)

11

Phụ lục 7.1

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (riêng lẻ)

12

Phụ lục 7.1

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (hợp nhất)

13

Phụ lục 8

Thuyết minh Báo cáo bộ phận bổ sung BCTC kiểm toán 2018, 2019

14

Phụ lục 9.1

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 (riêng lẻ)

15

Phụ lục 9.2

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 (hợp nhất)

16

Phụ lục 10.1

Báo cáo tài chính Quý III/2020 (riêng lẻ)

17

Phụ lục 10.2

Báo cáo tài chính Quý III/2020 (hợp nhất)

18

Phụ lục 11

Báo cáo kiểm toán thay đổi vốn điều lệ cho kỳ từ 01/01/2020 đến 23/12/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!