TCT Vật tư Nông nghiệp bổ sung, làm rõ thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa

Ngày 27/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 98/VTNN-TGV của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp về việc bổ sung, làm rõ thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn công văn trên.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!