Thông báo giá thanh toán đấu giá công khai cổ phần CC1 sau khi có kết quả đấu giá

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thông báo giá thanh toán đấu giá công khai cổ phần CC1 sau khi có kết quả đấu giá như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!