Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 5.290.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.530 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.290.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.290.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.290.100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 15.530 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 15.530 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 15.530 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 15.530 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 15.530 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.290.100 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 82.153.700.000 đồng

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!