Thông báo kết quả đăng ký tham dự theo lô cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng do SCIC sở hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo kết quả đăng ký tham dự theo lô cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) sở hữu đến thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00  phút ngày 15 tháng 02 năm 2022) như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 0 0
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 0 0

Căn cứ Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, phiên đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng không đủ điều kiện tổ chức.    
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!