Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

Ngày đấu giá: 05/04/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Đà
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 41.745.862 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT                + Cá nhân: 0 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.491.724 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 83.491.724 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 41.745.862 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 41.745.862 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 102.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 101.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 102.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 102.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 102.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT             + Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 41.745.862 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.258.077.924.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 15/04/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!