Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 26/10/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.650.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 17.411 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.650.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.650.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 50.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 17.411 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 17.411 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 17.411 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 17.411 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 17.411 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 6.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.650.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 46.139.150.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!