Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Công nghệ và truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu

Ngày đấu giá: 26/12/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.745.093 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.900.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.900.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.650.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 250.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 12.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.745.093 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 22.337.190.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/01/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!