Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Lilama 69-2 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

Ngày đấu giá: 03/12/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.730.515 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 15 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.442.600 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 15 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.442.600 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.360.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 13.917 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 15 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 14 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.730.515 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 51.919.158.500 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 11/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!