Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

Ngày đấu giá: 09/02/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 16.139.124 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 169.461.000.000 đồng/lô cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 48.417.372 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 48.417.372 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 16.139.124 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 16.139.124 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 169.889.000.000 đồng/lô
Giá đặt mua thấp nhất: 169.500.000.000 đồng/lô
Giá đấu thành công cao nhất: 169.889.000.000 đồng/lô
Giá đấu thành công thấp nhất: 169.889.000.000 đồng/lô
Giá đấu thành công bình quân: 169.889.000.000 đồng/lô
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 16.139.124 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 169.889.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/02/2022 đến ngày 16/02/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 16/02/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!