Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Ngày đấu giá: 12/07/2021
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 151 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 151 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.760.700 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 150 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.760.600 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.083 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 150 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 150 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 55.414.070.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!