Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu

Ngày đấu giá: 05/12/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.440.239 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 1.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.512.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.512.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.511.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 1.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 1.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 1.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 1.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 1.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.512.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 6.614.400.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!