Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Phú Thọ do UBND tỉnh Phú Thọ sở hữu

Ngày đấu giá: 29/10/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.295.000 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT     + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.295.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.295.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 145.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.295.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 22.950.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 05/11/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!