Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Ngày đấu giá: 07/12/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.746.801 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 17 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.424.700 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 19 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.424.700 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 48.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 46.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 48.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 46.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 46.617 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 47.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 17 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.424.700 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 208.853.240.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!