Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

Ngày đấu giá: 26/12/2019
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.281.303 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.234.403 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.234.403 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 950.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 14.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 14.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 13.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 14.070 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 3 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.281.303 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 18.027.921.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 04/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 02/01/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!