Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Ngày đấu giá: 06/09/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.781.200 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 28 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT
+ Cá nhân: 25 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.999.300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 28 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 24.999.300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.781.200 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 33.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 33.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 30.433 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT    + Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.781.200 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 54.207.870.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!