Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Ngày đấu giá: 05/09/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 42 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 40 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.439.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 41 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.434.900 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.002 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 41 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 39 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.434.900 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 6.200 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 54.357.180.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!