Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Ngày đấu giá: 26/09/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.213.830 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.684.830 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.684.830 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.213.830 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 141.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 12.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 12.718 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.213.830 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 66.309.841.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 06/10/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 03/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!