Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty CP ĐTPT hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 27/12/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.253.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 6 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.519.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 11.519.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.296.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 30.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 25.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 30.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 25.653 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 3 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.253.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 134.755.340.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/01/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!