Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu vào ngày 16/12/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 09/12/2020) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-SGDHN ngày 25/11/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu vào ngày 16/12/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!