SeABank – Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi Quý Cổ đông và Quý Khách hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
Số: 266/2021/TB-SSB    Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021
THÔNG BÁO
V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK
Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ của SeABank và nhu cầu nhân sự để góp phần triển khai hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm Soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 và phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị SeABank xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung như sau:
A.    TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018-2023
I.    Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
1.    Không thuộc đối tượng sau:
a)    Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
b)    Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
c)    Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
d)    Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
e)    Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, và người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên;
f)    Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
g)    Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của NHNN;
h)    Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
i)    Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
j)    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
k)    Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 79 Điều lệ SeABank hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
l)    Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên BKS của SeABank;
m)    Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
n)    Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT không được là Tổng Giám đốc của SeABank.
2.    Có đạo đức nghề nghiệp;
3.    Có bằng đại học trở lên;
4.    Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của các tổ chức tín dụng; hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định áp dụng đối với SeABank theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ; hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
5.    Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau:
Thành viên HĐQT không được đồng thời là:
a)    Thành viên BKS của SeABank;
b)    Người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của SeABank;
c)    Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty.
6.    Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 trên và phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập như sau:
a)    Không phải là người đang làm việc cho chính SeABank hoặc công ty con của SeABank hoặc đã làm việc cho chính SeABank hoặc công ty con của SeABank trong 03 năm liền kề trước đó;
b)    Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của SeABank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
c)    Không phải là người có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột và vợ, chồng của những người này là Cổ đông lớn của SeABank, hoặc là người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của SeABank hoặc công ty con của SeABank;
d)    Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SeABank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SeABank;
e)    Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của SeABank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
f)    Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật liên quan.
II.    Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
1.    Không thuộc đối tượng tại điểm 1 mục I phần A trên và không thuộc các trường hợp sau:
a)    Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của SeABank;
b)    Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
2.    Có đạo đức nghề nghiệp;
3.    Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4.    Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
5.    Không phải là (i) người có liên quan của người quản lý của SeABank; và không đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
a)    Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của SeABank hoặc công ty con của SEABANK hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của SeABank là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
b)    Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại SeABank.
6.    Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
7.    Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
B.    QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
I.    Các cổ đông/ nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 08/3/2021) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên tham gia bầu/ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của SeABank. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo và thực hiện các thủ tục họp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi ĐHĐCĐ khai mạc. Trừ trường hợp HĐQT quyết định khác, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:
1.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
2.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
3.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
4.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
5.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
6.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
7.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
8.    Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
II.    Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc HĐQT, BKS được giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.
C.    QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
I.    Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử
1.    Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023; trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ SeABank;
2.    Sơ yếu lý lịch của ứng viên: thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 (sau đây được gọi chung là “Thông tư số 22”). Chi tiết theo mẫu Sơ yếu lý lịch đính kèm.
3.    Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22.
4.    Bản kê khai người có liên quan: Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 22 và đính kèm Thông báo này.
5.    Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan và phải đảm bảo theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 22.
6.    Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
a)    Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
(i)    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
(ii)    Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
(iii)    Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.
b)    Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
(i)    Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
(ii)    Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;
(iii)    Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.
c)    Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
d)    Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.
7.    Bản sao căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.
II.    Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử
Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định tại Thông tư số 22 cần đảm bảo nguyên tắc sau:
1.    Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
2.    Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
3.    Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4.    Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật
5.    Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.
III.    Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử
1.    Ứng viên gửi 04 (bốn) bộ hồ sơ về Văn phòng HĐQT, tầng 6, tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, p. Phan Chu Trinh, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội.
2.    Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 12h ngày 31/3/2021. Khuyến khích các ứng viên gửi hồ sơ về SeABank càng sớm càng tốt để SeABank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn trên, SeABank không tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của SeABank. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm Văn phòng HĐQT SeABank nhận được tài liệu trực tiếp từ cổ đông hoặc theo dấu bưu điện.
3.    Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT SeABank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định pháp luật, quy định của SeABank và lập danh sách sách, hồ sơ nhân dự kiến. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT hoặc BKS sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung/ thay thế làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
4.    Thông báo này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo được SeABank đăng tải trên website SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn để Quý vị cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.
5.    Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng HĐQT, tầng 6, tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, p. Phan Chu Trinh, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. Điện thoại: 024-39448688 (máy lẻ: 0245016).
SeABank trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
– Như k/g;
– HĐQT, BKS (để b/c);
– Ban TT&TT (để đăng website);
– Đơn vị tư vấn (để t/h);
– Lưu VPHĐQT.    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
LÊ VĂN TẦN

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!