Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội
3. Địa chỉ: Số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 19.600 cổ phần
6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT Cá nhân: 3 NĐT
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 31.500 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 9.800 CP Cá nhân: 21.700 CP
8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2017
9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!