Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam
  3. Địa chỉ: 57-59 Thùy Vân, Phường 2, TP. Vũng Tàu
  4. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.290.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT           Cá nhân trong nước: 02 NĐT
          Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.290.100 cổ phần

Trong đó:
        Tổ chức trong nước: 0 CP                Cá nhân trong nước: 5.290.100 CP
        Tổ chức nước ngoài: 0 CP                Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 16/11/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!