Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2
  3. Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  4. Vốn điều lệ: 82.982.430.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.730.515 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 15 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 14 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.442.600 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.360.000 CP           Cá nhân: 3.082.600 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!